Tên các Bộ, cơ quan ngang Bộ bằng tiếng Anh

tên các bộ cơ quan bằng tiếng anh

Bộ Quốc phòng: Ministry of Defense
Bộ Công an: Ministry of Public Security
Bộ Ngoại giao: Ministry of Foreign Affairs
Bộ Tư pháp: Ministry of Justice
Bộ Tài chính: Ministry of Finance
Bộ Công thương: Ministry of Industry and Trade
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs
Bộ Giao thông vận tải: Ministry of Transport
Bộ Xây dựng: Ministry of Construction
Bộ Thông tin và Truyền thông: Ministry of Information and Communications
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ministry of Education and Training
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ministry of Agriculture and Rural Development
Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Ministry and Planning and Investment
Bộ Y tế: Ministry of Health
Bộ Khoa học và Công nghệ: Ministry of Science and Technology
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ministry of Culture, Sports and Tourism
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ministry of Natural Resources and Environment
Thanh tra chính phủ: Government Inspectorate
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: State Bank of Viet Nam
Ủy ban dân tộc: Committee for Ethnic Affairs
Văn phòng chính phủ: Office of the Government

(Sưu tầm)Liên hệ

Khu văn phòng bộ giáo dục, Số 3 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Bản đồ

Fanpage

A website by AKT Service Co., Ltd. DMCA.com