Good hand washing technique rửa tay đúng cách

Tiếng Anh chuyên ngành: Y tế cộng đồng

rua tay dung cach

—Step 1:
Wet hands, take 3 – 5 ml of washing hand solution or rub the soap in the palm and back of hands. Rub palms together to spread out soap.
Bước 1:
Làm ướt bàn tay, lấy 3 – 5ml dung dịch rửa tay hoặc chà bánh xà phòng lên lòng và mu hai bàn tay. Xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho xà phòng dàn đều.

—Step 2:
Place the palm and the fingers of one hand on the back of the other and clearly scrub back of the hand and the space between the fingers (each side).
—Bước 2:
Đặt lòng và các ngón của bàn tay này lên mu bàn tay kia và chà sạch mu bàn tay và kẽ các ngón tay (từng bên).

Step 3:
Place the palm of hands together, clearly scrub palms and the space between your fingers.
Bước 3:
Đặt lòng hai bàn tay vào nhau, chà sạch lòng bàn tay và kẽ ngón tay.

—Step 4:
Hook hands together and scrub the back of the fingers.
Bước 4:
Móc hai bàn tay vào nhau và chà sạch mặt mu các ngón tay.

Step 5:
Use the palm of one hand to rotate and scrub the thumb of the other and vice versa.
Bước 5:
Dùng lòng bàn tay này xoay và chà sạch ngón tay cái bàn tay kia và ngược lại.

Step 6:
Huddle the fingertips of one hand and scrub them into the other’s palm and vice versa. Rinse hands under running water, then dry with towels.
The minimum time  for the whole hand washing procedure is 30 seconds
—Bước 6:
Chụm đầu các ngón tay của bàn tay này và chà sạch đầu các ngón tay vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Rửa sạch tay dưới vòi nước, sau đó dùng khăn sạch thấm khô tay.
Thời gian vệ sinh tay tối thiểu cho cả quy trình là 30 giây.Liên hệ

Khu văn phòng bộ giáo dục, Số 3 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Bản đồ

Fanpage

A website by AKT Service Co., Ltd. DMCA.com